คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565

(โครงการ : การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์

       ที่ปรึกษา

2. ดร.สายัณห์ ผาน้อย

       ประธาน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

       รองประธาน (หัวหน้าโครงการ)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

       รองประธาน

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ

       กรรมการ-ฝ่ายเครือข่าย

6. คณาจารย์ประจำเอกอังกฤษศึกษา

      คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

7. นายชัยวัฒน์ วัลละภา

       กรรมการ-ฝ่ายสื่อ Web App

8. นายอุดม นวน

       กรรมการ-ฝ่ายสื่อ Web App

9. นายพิชานนท์ สว่างโรจน์

       กรรมการ-ฝ่ายสื่อ Web App

10. นางภาณุวีร์ ไชยศรี

       กรรมการ-ฝ่ายบัญชีเบิกจ่าย

11. นายสุรชัย บุบผา

       กรรมการ-ฝ่ายบัญชีเบิกจ่าย

12. นางสาวจิราพร เสียงเสนาะ

       กรรมการ-ฝ่ายสวัสดิการ

13. นางศุภลักษณ์ อวบสำอาง

       กรรมการ-ฝ่ายสวัสดิการ

14. นางสาวอัญชลี สุวรรณมาโจ

       กรรมการ-ฝ่ายสวัสดิการ

15. นางสาวสิริกุล แพร่ศรีสกุล

       กรรมการและเลขานุการ

16. นางสาวพุทธภรณ์ นนท์พละ

       ผู้ช่วยเลขานุการ